ສື່ສິ່ງພິມ

A UN Framework for the Immediate Socio-Economic Response to COVID-19

29 ກໍລະກົດ 2020
UN Global SERF - Cover

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

UN
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 308

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້