Sustainable Development Goal
4

ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເທົ່າທຽມ ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດດ້ານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

FAO
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
UNESCO
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ
UNOPS
ຫ້ອງການບໍລິການໂຄງການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

Our work on Quality Education is linked to these other Sustainable Development Goals: