ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 4

ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເທົ່າທຽມ ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດດ້ານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນ.

4
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
FAO
UNESCO
UNICEF
UNOPS

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້