ເລື່ອງ

ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບ ເເລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ຫັນປ່ຽນວິກິດຈາກໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເປັນໂອກາດ

10 ທັນວາ 2020
HRD Op-Ed Thumbnail - English

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້