ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 3

ມີສຸຂະພາບ & ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີສຳລັບທຸກຄົນໃນທຸກໆລະດັບອາຍຸ

3
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
FAO
IAEA
IOM
UNAIDS
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNOPS
WHO

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້