ຕຳແໜ່ງວ່າງ
11 ເດືອນມິຖຸນາ 2021
ວັນທີປິດຮັບ
ອາຊີບຈາກ
UNDP: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ຕຳແໜ່ງວ່າງ
11 ເດືອນມິຖຸນາ 2021
ວັນທີປິດຮັບ
ອາຊີບຈາກ
UNDP: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ຕຳແໜ່ງວ່າງ
09 ເດືອນມິຖຸນາ 2021
ວັນທີປິດຮັບ
ອາຊີບຈາກ
UNDP: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ຕຳແໜ່ງວ່າງ
09 ເດືອນມິຖຸນາ 2021
ວັນທີປິດຮັບ
ອາຊີບຈາກ
UNDP: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ຕຳແໜ່ງວ່າງ
16 ເດືອນມິຖຸນາ 2021
ວັນທີປິດຮັບ
ອາຊີບຈາກ
FAO: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
ກັ່ນຕອງໂດຍ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອາຊີບໃນສະຫະປະຊາຊາດ