ເລື່ອງ

ຂອບການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ - ສປຊ ຄັ້ງໃໝ່ສຳລັບ 2022-2026

ເລື່ອງ

ເລື່ອງລາວຈາກ ກອງທຶນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ ສປຊ

ເລື່ອງ

ເລື່ອງເລົ່າທີ່ວາງປະຊາຊົນໄວ້ຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງວັນສິດທິມະນຸດປີ 2020 ເນັ້ນໜັກເຖິງຫົວຂໍ້ສາກົນ "ຟື້ນຟູໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ - ລຸກຂື້ນເພື່ອສິດທິມະນຸດ"

ເລື່ອງ

ບົດຄວາມເຫັນຮ່ວມນີ້ໄດ້ຂຽນຮ່ວມໂດຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເເຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເເລະ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ເລື່ອງ

ໝາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນເລື່ອງເລົ່າທີ່ແຕ່ງຂື້ນ ເຊິ່ງລວມເອົາປະສົບການຊີວິດຈິງຂອງຜູ້ອົບພະຍົບຈຳນວນໜຶ່ງ. ຊື່ແລະລາຍລະອຽດທາງພູມສາດໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວ.

ກັ່ນຕອງໂດຍ