ເລື່ອງ

ຊາວກະສິກອນຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ປັບປ່ຽນຊີວິດດ້ວຍການປູກກາເຟ

26 ມິຖຸນາ 2021
Van Mai 1
Photo: © UNODC Laos

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້