Sustainable Development Goal
16

ມີສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ & ສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສົມດຸນສຳລັບສ່ວນລວມ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກລະດັບ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
UNCDF
ກອງທຶນພັດທະນາທຶນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ
UNOPS
ຫ້ອງການບໍລິການໂຄງການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
WFP
ອົງການອາຫານໂລກ

Our work on Peace and Justice Strong Institutions is linked to these other Sustainable Development Goals: