ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 16

ມີສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ & ສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສົມດຸນສຳລັບສ່ວນລວມ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກລະດັບ.

16
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
IOM
UNCDF
UNDP
UNICEF
UNODC
UNOPS
WFP

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້