Sustainable Development Goal
1

ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບແບບໃນທົ່ວໂລກ

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
IMO
ອົງການທາງທະເລລະຫວ່າງປະເທດ
IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
UNCDF
ກອງທຶນພັດທະນາທຶນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

Our work on No Poverty is linked to these other Sustainable Development Goals: