ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1

ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບແບບໃນທົ່ວໂລກ

1
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
ILO
IMO
IOM
UNCDF
UNDP
UNICEF
UNODC

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້