ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 9

ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ການປະດິດສ້າງ & ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທົນທານ, ສົ່ງເສີມການຫັນໄປສູ່ອຸດສະຫະກຳທີ່ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມໃຫ້ມີວິວັດທະນາການອັນໃໝ່.

9
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
IAEA
UNCDF
UNCTAD
UNIDO
UNOPS

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້