Sustainable Development Goal
8

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ & ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕ

ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານເຕັມຮູບແບບ ແລະ ມີຜະລິດຕະຜົນ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ITC
ສູນການຄ້າສາກົນ
UNCTAD
ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

Our work on Decent Work and Economic Growth is linked to these other Sustainable Development Goals: