Sustainable Development Goal
8

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ & ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕ

ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານເຕັມຮູບແບບ ແລະ ມີຜະລິດຕະຜົນ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ITC
ສູນການຄ້າສາກົນ
UNCTAD
ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້

Our work on Decent Work and Economic Growth is linked to these other Sustainable Development Goals: