ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 8

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ & ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕ

ສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານເຕັມຮູບແບບ ແລະ ມີຜະລິດຕະຜົນ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນ.

8
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
ILO
IOM
ITC
UNCTAD
UNODC

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້