ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 10

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.

10
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
IOM
UNDP
UNESCO
UNODC

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້