ເລື່ອງ

ການກັບຄືນຖິ່ນຖານໃນໄລຍະ COVID-19 – ເລື່ອງເລົ່າຂອງນາງ ນ້ອຍ, ຜູ້ອົບພະຍົບຄືນຖິ່ນ

09 ທັນວາ 2020

ຂຽນໂດຍ

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
WFP
ອົງການອາຫານໂລກ

ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

WVI
World Vision

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້