ບັນດາຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ

Southevarak Sychanthavong

ສູເທວະຣັກ ສີຈັນທະວົງ

UNOPS
ຜູ້ປະສານງານວຽກງານການສື່ສານ
 
Phoutthavanh Sisavath

ພຸດທະວັນ ສີສະຫວັດ

UNFPA
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກມັລທິມີເດຍ
 
Fatima-Zahra Benyahia Sablonnière

ຟາທິມາ ຊາຣາ ເບັນຢາເຮຍ

UNFPA
ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ນະວັດຕະກຳ
 
Will Seal

ວິລ ຊີລ

WHO
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສື່ສານ ແລະ ປະສານງານ
 
Vongtavanh Sayavong - Photo

ວົງ​ຕາວັນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ

ILO
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ໂຄງການສາມຫລ່ຽມ
 
Simon Nazer

ໄຊມ້ອນ ເນເຊີ

UNICEF
ຫົວຫນ້າການສື່ສານ ແລະ ສົ່ງເສີມ
 
Aiden Glendinning

ໄອເດັນ ເກຼນດິນນິງ

ທະນາຄານໂລກ
ວີຊາການ ການຕ່າງປະເທດ