ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
ຕູ້ ປ.ນ. 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 777
ແຟັກ: +856 21 267 799

ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່ສື່ອອນໄລ

ຕິດຕໍ່ອົງການຂອງພວກເຮົາ

WHO

125 ຖະຫນົນ ສະພານທອງ
ໜ່ວຍ 5 ບ້ານສະພັງທອງໃຕ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 353 902
+856 21 353 903
+856 21 353 904
Fax: +856 21 353 905