ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
ຕູ້ ປ.ນ. 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 777
ແຟັກ: +856 21 267 799

ຕິດຕໍ່ອົງການຂອງພວກເຮົາ

FAO
128 ຖະໜົນ ໂພນໄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 413 205
+856 21 414 503
Fax: +856 20 5999 9608
IFAD
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 670
ILO
ຫ້ອງ 401, KOLAO Tower II
ບ້ານ ໜອງບອນ, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Tel./Fax: +856 21 454 415
IMF
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 768
IOM
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 734
ITC
Palais des Nations
1211 ເຈນິວາ 10, ສະວິດເຊີແລນ
UN DESA
2 UN Plaza, New York, NY 10017, ສະຫະລັດອາເມລິກາ.
+1 (917) 367-6310
UNEP
UN House, ຖະໜົນ Rajdamnern Nok
ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ
+662 288 2314
Fax: +66 2 280 3829
UN-Habitat
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 777
UN Women
UN House, ຖະໜົນ Rajdamnern Nok
ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ
+66 2 288 2093
Fax: +66 2 280 6030
UNAIDS
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 798
UNCDF
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 728
UNCITRAL
175 Art Center-daero, Yeonsu-gu
ອິນຊອນ 22004, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
+82 32 458 6540
Fax: +82 32 458 6549
UNCTAD
Palais des Nations
1211 ເຈນິວາ 10, ສະວິດເຊີແລນ
+41 22 917 58 06
Fax: +41 22 917 00 42
UNDP
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 777
Fax: +856 21 267 799
UNESCO
920 ຖະຫນົນ Sukhumvit
ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
+66 2 391 0577 215
Fax: +66 2 391 0866
UNFPA
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 630
UNHCR
UN House, ຖະໜົນ Rajdamnern Nok
ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ
+66 2 288 2180
Fax: +66 2 280 0555
UNICEF
ຫຼັກ 3 ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ
P.O. Box 1080
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 487 500
Fax: +856 21 314 852
UNIDO
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 267 708
Fax: +856 21 264 939
UNDRR
UN House, ຖະໜົນ Rajdamnern Nok
ບາງກອກ 10200, ປະເທດໄທ
+66 02288 2745
UNODC
ຖະຫນົນສີສັງວອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+ 856 21 413 204
+ 856 21 454 266
Fax: +856 21 413 203
UNOPS
ຖະໜົນ ໂພນສີນວນ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 410 159
UNV
UN House, ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ
P.O. Box 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (0) 21 267 744
WHO
125 ຖະຫນົນ ສະພານທອງ
ໜ່ວຍ 5 ບ້ານສະພັງທອງໃຕ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 353 902
+856 21 353 903
+856 21 353 904
Fax: +856 21 353 905
ທະນາຄານໂລກ
ຖະໜົນ ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ, ບ້ານ ຊຽງເງິນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 21 266 200