Take action - Photo

ບອກຕໍ່ເລື່ອງລາວ

ທ່ານຕ້ອງການຊ່ວຍປ່ຽນແປງໂດຍການໜູນໃຈຄົນອື່ນບໍ? ກະລຸນາແບ່ງປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງ ສປປ ລາວ ໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈາກເວບໄຊທ໌ ຫຼື ສື່ອອນໄລຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ກັບເພື່ອນໆຂອງທ່ານ.

Work with us - Photo

ເຮັດວຽກກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍທັກສະ, ປະສົບການ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງທ່ານ? ມາເບິ່ງຜູ້ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ.