ວິທີການທີ່ ສປຊ ກຳລັງສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ

ອົງການ ສປຊ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ຢູ່ ສປປ ລາວ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຄື: 18 ເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການພັດທະນາ ທີ່ປະຊາຊົນປະເຊີນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງລວມທັງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ເປົ້າໝາຍທີ 18 ກ່ຽວກັບ ‘ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ’.