ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 7

ມີພະລັງງານທີ່ສະອາດ & ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝສຳລັບທຸກຄົນ.

7
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
IAEA
UNIDO

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້