ສື່ສິ່ງພິມ

ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ - ສະບັບແປພາສາລາວ

24 ຕຸລາ 2020

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
OHCHR
UN DESA
UN ESCAP
UN Women
UN-Habitat
UN
UNAIDS
UNCDF
UNCTAD
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WFP
WHO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 4295

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້