Sustainable Development Goal
15

ອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງໜ້າດິນແບບຍືນຍົງ

ປົກປ້ອງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ມີການຄຸ້ມຄອງປ່າແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານທຸກກິດຈະກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຢຸດຕິ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

FAO
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

Our work on Life on Land is linked to these other Sustainable Development Goals: