ສື່ສິ່ງພິມ

ບົດລາຍງານການວິໄຈເສັ້ນທາງສູ່ລະບົບສະບຽງອາຫານທີ່ຍືນຍົງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ 2021: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ

26 ກໍລະກົດ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IFAD
RCO
UNEP
UNICEF
WFP
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 3726
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 2673

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້