ສື່ສິ່ງພິມ

ຍຸດທະສາດ ການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2025

12 ຕຸລາ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

ILO
RCO
UNCDF
UNICEF
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 2395
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 1796

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້