ສື່ສິ່ງພິມ

ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (2017-2021): ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ປີ 2018

09 ສິງຫາ 2019

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
UN Women
UN-Habitat
UNAIDS
UNCDF
UNCTAD
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WFP
WHO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Government of Lao PDR
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 2721
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 5806

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້