Sustainable Development Goal
14

ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າແບບຍືນຍົງ

ສະຫງວນ ແລະ ນຳໃຊ້ມະຫາສະໝຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.