ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 14

ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າແບບຍືນຍົງ

ສະຫງວນ ແລະ ນຳໃຊ້ມະຫາສະໝຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.

14

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້