ເລື່ອງ

ການພັດທະນາ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ - ສປຊ: ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານສະແດງຄຳເຫັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ

14 ມິຖຸນາ 2021
ທ່ານ ໄມທອງ ທຳມະວົງສາ, ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ
Caption: ທ່ານ ໄມທອງ ທຳມະວົງສາ, ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ
Photo: © UNRCO Lao PDR

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້