ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 6

ມີນໍ້າສະອາດ & ສຸຂະອະນາໄມ

ຮັບປະກັນການມີນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທຸກຄົນ.

6
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
IAEA
UN-Habitat
UNICEF

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້