ສື່ສິ່ງພິມ

ການສຶກສານີ້ ວິເຄາະກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສາລີ ສໍາລັບການສົ່ງອອກ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ສື່ສິ່ງພິມ

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ປີ 2018 ກວມເອົາທ່າອ່ຽງການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017-2021).

ກັ່ນຕອງໂດຍ