ສື່ສິ່ງພິມ

ການວິເຄາະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສາລີ ສໍາລັບການສົ່ງອອກ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

24 ກຸມພາ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

UNCTAD
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 847
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 788

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້