Sustainable Development Goal
11

ສ້າງຕົວເມືອງ & ຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສທີ່ກວມລວມ, ປອດໄພ, ທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

UN-Habitat
ແຜນງານສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
UNESCO
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ

Our work on Sustainable Cities and Communities is linked to these other Sustainable Development Goals: