ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 11

ສ້າງຕົວເມືອງ & ຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສທີ່ກວມລວມ, ປອດໄພ, ທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ.

11
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
UN-Habitat
UNESCO

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້