ເລື່ອງ

ປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງໂຄວິດ

23 ທັນວາ 2020

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ
WHO
ອົງການອະນາໄມໂລກ

ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

LUX GD
Luxembourg Grand Duchy

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້