Sustainable Development Goal
5

ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

Our work on Gender Equality is linked to these other Sustainable Development Goals: