ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 5

ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ

5
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
UNDP
UNFPA
UNODC

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້