Sustainable Development Goal
5

ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້

Our work on Gender Equality is linked to these other Sustainable Development Goals: