ເລື່ອງ

ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ - ການສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ

01 ພຶດສະພາ 2021

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNCDF
ກອງທຶນພັດທະນາທຶນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້