ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2

ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ

ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫົວ, ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.

2
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
FAO
IAEA
IFAD
ITC
UN-Habitat
UNICEF
WFP

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້