Sustainable Development Goal
2

ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ

ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫົວ, ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

FAO
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
IAEA
ອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ
IFAD
ກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ
ITC
ສູນການຄ້າສາກົນ
UN-Habitat
ແຜນງານສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ
WFP
ອົງການອາຫານໂລກ

Our work on Zero Hunger is linked to these other Sustainable Development Goals: