ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 17

ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

17
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
IOM
UNCDF
UNCITRAL
UNCTAD
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້