ເລື່ອງ

ກອງປະຊຸມບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 27 (COP27) - ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບ ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບ ສາມບັນຫາວິກິດການໃຫຍ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

17 ພະຈິກ 2022
Photo: © UN in Lao PDR

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້