ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 13

ມີແຜນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ຮີບຮ້ອນປະຕິບັດການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ.

13
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
FAO
ITC
UN-Habitat
UNDP
UNICEF
UNOPS
WFP

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້