Sustainable Development Goal
12

ສົ່ງເສີມການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ & ການຜະລິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ແລະ ຮູບແບບຂອງການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ.

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

FAO
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
ITC
ສູນການຄ້າສາກົນ
UNIDO
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ

Our work on Responsible Consumption and Production is linked to these other Sustainable Development Goals: