ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 12

ສົ່ງເສີມການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ & ການຜະລິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ແລະ ຮູບແບບຂອງການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ.

12
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ
FAO
ITC
UNIDO

ສະຖານທີ່ຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງນີ້