ເລື່ອງ

ການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາກອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນໄດ້ໃນໄລຍະເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19

20 ພຶດສະພາ 2021
Caption: ແພດກຳລັງສະໜອງບໍລິການສຸຂະພາບກ່ອນເກີດລູກໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
Photo: © ອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຂຽນໂດຍ

Fatima-Zahra Benyahia Sablonnière

ຟາທິມາ ຊາຣາ ເບັນຢາເຮຍ

UNFPA
ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ນະວັດຕະກຳ
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNAIDS
ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້