ເລື່ອງ

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການ ສປຊ ຮ່ວມມື ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ ພະຍາດໂຄວິດ-19

14 ພຶດສະພາ 2021
Caption: ສະໜັບສະໜຸນການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ສູນກັກໂຕ
Photo: © ອົງການ UNDP ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຂຽນໂດຍ

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UN-Habitat
ແຜນງານສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້