ສື່ສິ່ງພິມ

Lao PDR-United Nations Partnership Framework for Sustainable Development: 2021 Progress Report

04 ເມສາ 2022

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
RCO
UN DESA
UN Women
UNAIDS
UNCDF
UNCITRAL
UNCTAD
UNDP
UNDRR
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNV
WFP
WHO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 490

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້