ສື່ສິ່ງພິມ

Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

17 ກໍລະກົດ 2018
2018 VNR - Cover

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Government of Lao PDR
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 824

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້