ສື່ສິ່ງພິມ

Lao PDR - United nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022-2026 Brochure

02 ທັນວາ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
OHCHR
RCO
UN DESA
UN-Habitat
UNAIDS
UNCITRAL
UNCTAD
UNDP
UNDRR
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WFP
WHO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 1040

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້