ສື່ສິ່ງພິມ

Lao PDR - United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022-2026

02 ທັນວາ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
OHCHR
RCO
UN DESA
UN-Habitat
UNAIDS
UNCDF
UNCITRAL
UNCTAD
UNDP
UNDRR
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WFP
WHO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

UNDP
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 1528

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້