ສື່ສິ່ງພິມ

8th National Socio-Economic Development Plan (2016-2020)

31 ຕຸລາ 2016
8th NSEDP 2016-2020 - Cover

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Government of Lao PDR
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 1078
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 447

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້