ສື່ສິ່ງພິມ

From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals: Laying the base for 2030

10 ພະຈິກ 2017
2017 MDGs-SDGs - Cover
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 260
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 621

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້