ສື່ສິ່ງພິມ

Lao PDR-United Nations Partnership Framework for Sustainable Development (2017-2021): 2019 Progress Report

26 ກຸມພາ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IFAD
ILO
IOM
RCO
UN Women
UN-Habitat
UNAIDS
UNCDF
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WFP
WHO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Government of Lao PDR
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 453

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້