ສື່ສິ່ງພິມ

UN Lao PDR Socio-Economic Response to COVID-19 (Draft)

29 ກັນຍາ 2020
UN SERP to COVID-19 - Cover

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

UN
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 810

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້