ເລື່ອງ

Government of Lao PDR and United Nations sign 2022-2026 Sustainable Development Cooperation Framework, strengthening the UN’s support to the 9th National Socio-Economic Development Plan

16 ພະຈິກ 2021

ຂຽນໂດຍ

Lien

ຫຼຽນ ເລ ທີ ເຮືອງ

RCO
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສື່ສານ
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IFAD
International Fund for Agricultural Development
ILO
International Labour Organization
IOM
International Organization for Migration
ITC
International Trade Centre
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN DESA
United Nations Department of Economic and Social Affairs
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNCDF
United Nations Capital Development Fund
UNCITRAL
United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP
United Nations Development Programme
UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
UNOPS
United Nations Office for Project Services
UNV
United Nations Volunteers
WFP
World Food Programme
WHO
World Health Organization

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້