ຄຳປາໄສ

Round Table Meeting 2017: Opening Remarks by Kaarina Immonen

22 ພະຈິກ 2018

ຄຳປາໄສໂດຍ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IAEA
International Atomic Energy Agency
IFAD
International Fund for Agricultural Development
ILO
International Labor Organization
IOM
International Organization for Migration
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
UNDP
United Nations Development Programme
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
UNOPS
United Nations Office for Project Services
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
WFP
World Food Programme
WHO
World Health Organization
UNCDF
United Nations Capital Development Fund
UNV
United Nations Volunteers

ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

World Bank
World Bank
IMF
International Monetary Fund