ຂ່າວສານ

ຄວາມສາມັກຄີກັບສາກົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ນຳມາສູ່ຄວາມສຳເລັດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ້ານເອດສ

20 ມັງກອນ 2021

ປີນີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວໂລກ ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີຄວາມຄ້າຍຄື ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກງານສະກັດກັ້ນບັນຫາ HIV  ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ ເມື່ອພວກເຂົາປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການໃຫ້ກຽດ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.


Photo: © Engagement with partners on HIV response

ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນທົ່ວໂລກ, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍຕົງຕໍ່ກັບກຸ່ມຄົນທີ່ທຸກຍາກ ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ເຊີ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຈາກຜົນກະທົບຂອງບັນຫາໂລກເອດ. ຫົວຂໍ້ສໍາລັບວັນສາກົນຕ້ານເອດສປີນີ້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີສາກົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດ, ອົງການຈັດຕັ້ງໃດ ຫຼື ປະເທດໃດ ທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຍ່ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດັ່ງກ່າວດ້ວຍພຽງລຳພັງ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດທິໃນການຮັບບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ ພາຍໃນ 2030.

 

ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບການສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການດູແລເບີ່ງແຍງຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈາກ ກອງທຶນ ຮ່ວມພະຫຸພາຄີຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕອບໂຕ້ກັບເຊື້ອ HIV. ວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສ້າງແບບຢ່າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປຸງການເຖີງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ,  ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດຂອງຄົນເຈັບມາຮັບບໍລິການ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

 

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄາດວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ປະມານ 13,000 ຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແຕ່ມີພຽງແຕ່ 55 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ. ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດູແລເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ ເປັນບັນຫາສຳຄັນຕໍ່ກັບການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ທ່ານ ດຣ ມາກ ເຈຄົບສ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເຂົ້າເຖີງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ HIV ໂດຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ບໍລິການໃນລະດັັບຊຸມຊົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໝາຍເຖິງ ການຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຕໍ່ການສະໜອງບໍລິການ ແລະ ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ພຽງພໍແກ່ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ.

 

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃນ “ການລຶບລ້າງພະຍາດເອດສ ພາຍໃນປີ 2030”, ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຂຶ້ນຕື່ມໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສະໜອງການບໍລິການໃນລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າການປິ່ນປົວບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ອື່ນນຳອີກ.

 

 ຊຸມຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການໂຕ້ຕອບກັບເຊື້ອ HIV. ນັ້ນເປັນເຫດຜົນ ອົງການ UNAIDS ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງເຊື້ອ HIV ແລະ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.” ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການອົງການ UNAIDS ປະຈຳ ສປປ ລາວ. 

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ

ຜູ້ຈັດການອົງການ UNAIDS ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Silakounet@unaids.org

ໂທລະສັບ: 856-20-2220 6110

 

ທ່ານ ນາງ ໄອລີນ ທັນ

ຊ່ຽວຊານດ້ານການສື່ສານ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ

tanir@who.int

ໂທລະສັບ: 856-20-2135 3905

 

ຄວາມສາມັກຄີກັບສາກົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ນຳມາສູ່ຄວາມສຳເລັດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ້ານເອດສ

Mr. Thongdeng Silakoune

Mr. Thongdeng Silakoune

Country Manager
Susan Sengmanithong

Susan Sengmanithong

Coordination Officer (Communications and Partnerships Support)

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UNAIDS
ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້